Type alias NodeParamStructOutput

NodeParamStructOutput: [string[], BigNumber[][], string[][], string[][], string] & {
    ADDRESS_2DARRAY: string[][];
    BYTES: string;
    STRING_ARRAY: string[];
    UINT256_2DARRAY: BigNumber[][];
}

Generated using TypeDoc